Termékek

Derf tűfogó, 120 mm

PH-010-12 Derf tűfogó, 120 mm

db
Converse tűfogó, 125 mm

PH-012-12 Converse tűfogó, 125 mm

db
Webster tűfogó, sima pofával, 125 mm

PH-014-12 Webster tűfogó, sima pofával, 125 mm

db
Doyen tűfogó, 125 mm

PH-018-12 Doyen tűfogó, 125 mm

db
Halsey tűfogó, sima pofával, 130 mm

PH-020-13 Halsey tűfogó, sima pofával, 130 mm

db
Halsey tűfogó, recés pofával, 130 mm

PH-022-13 Halsey tűfogó, recés pofával, 130 mm

db
Baumgartner tűfogó, 140 mm

PH-024-14 Baumgartner tűfogó, 140 mm

db
Baumgartner tűfogó,145 mm

PH-025-14 Baumgartner tűfogó,145 mm

db
Kilner tűfogó, bajonett hajlított, 135mm

PH-028-13 Kilner tűfogó, bajonett hajlított, 135mm

db
Kilner tűfogó, bajonett hajlított, 165 mm

PH-028-16 Kilner tűfogó, bajonett hajlított, 165 mm

db