Termékek

Sims végbéltükör, 77x17 mm pofával, 160 mm

RA-701-16 Sims végbéltükör, 77x17 mm pofával, 160 mm

db
Sims végbéltükör, 77x17 mm pofával, 160 mm

RA-705-15 Sims végbéltükör, 77x17 mm pofával, 160 mm

db
Sims végbél tágító, gyerekeknek, 60x20 pofával, 190 mm

RA-711-06 Sims végbél tágító, gyerekeknek, 60x20 pofával, 190 mm

db
Sims végbél tágító, felnőtteknek, 83x20 pofával, 235 mm

RA-711-08 Sims végbél tágító, felnőtteknek, 83x20 pofával, 235 mm

db
Sims végbél tágító, felnőtteknek, 117x20 pofával, 235 mm

RA-711-12 Sims végbél tágító, felnőtteknek, 117x20 pofával, 235 mm

db
Sims végbél tágító, felnőtteknek, 140x20 pofával, 245 mm

RA-711-14 Sims végbél tágító, felnőtteknek, 140x20 pofával, 245 mm

db
Mathieu végbél tágító, 3 lapocos, 215 mm

RA-714-14 Mathieu végbél tágító, 3 lapocos, 215 mm

db
Pratt végbél tágító, 205 mm

RA-715-20 Pratt végbél tágító, 205 mm

db
Czerny végbél tágító, 106x23 mm, 225 mm

RA-724-22 Czerny végbél tágító, 106x23 mm, 225 mm

db