A MEDICOR Kéziműszer Zrt.

Adatkezelési tájékoztatója

A MEDICOR Kéziműszer Zrt.
Székhely: 4032, Debrecen, Füredi út 98.
Cégjegyzékszám: Cg. 09-10-000287, nyilvántartja a Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 11622453-2-09
(a továbbiakban: MEDICOR)

a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglalt alapelvek és rendelkezések szerint kívánja rögzíteni a személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatos alapvető szabályokat, mindazon személyes adattal kapcsolatban, amelyeket a honlapjának (www.medicorkm.hu) felkeresése és a MEDICOR-ral történő kapcsolatfelvétel során a MEDICOR számára a honlap látogatói a MEDICOR rendelkezésére bocsátanak (a továbbiakban: érintettek).

Ezen adatok megadása és azok jelen Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez történő hozzájárulás minden esetben önkéntes, az érintettek megfelelő tájékozottságán alapul, figyelemmel arra, hogy a MEDICOR általi adatkezelés feltétele minden esetben az, hogy a látogatók, illetve az érintettek a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vegyék, és az abban foglaltakhoz hozzájárulásukat adják.

A személyes adat fogalma:
Az információs önrendelkezés jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) meghatározása szerint személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

A MEDICOR által kezelt személyes adatok:
- az érintett neve
- az érintett elektronikus levelezési címe
- az érintett telefonszáma
- az érintett által megjelölt, az érintetthez kapcsolható szervezet (cég).
A fenti adatokat a MEDICOR az érintettek önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása alapján, a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

A MEDICOR adatkezelésének célja:
Az adatkezelés célja a  MEDICOR tevékenységével és termékeivel kapcsolatos információk és hírlevelek eljuttatása az érintettek számára, az általuk megadott elérhetőségek bármelyikére, amennyiben az erre vonatkozó hozzájárulással a MEDICOR rendelkezik.

A MEDICOR adatkezelésének jogalapja, határideje:
A MEDICOR adatkezelése kizárólag az érintett hozzájárulásán alapul, az adatokat a látogatók önkéntesen, a MEDICOR által üzemeltetett honlap felületén adják meg, valamint az ezzel kapcsolatos hozzájárulásuk megadása is a honlap felületén, rögzített módon történik. A MEDICOR a személyes adatokat csak olyan mértékben kezeli, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és az adatkezelési cél elérésére alkalmas, valamint amelyre a hozzájárulás kiterjed. A személyes adatot a MEDICOR csak addig kezeli, amíg az adatkezelés célja meg nem szűnik, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje le nem jár, ideértve különösen azt, ha az érintett az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja.


 

Hozzájárulás adattovábbításhoz: 
A MEDICOR az érintett adatkezelésre vonatkozó hozzájárulása alapján jogosult az érintettre vonatkozó, jelen Adatkezelési tájékoztató alapján kezelt adatokat a Vatner Ipari,Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7400,Kaposvár, Zárda u. 13, cégjegyzékszám:14-09-303763, adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-113230/2017.) számára továbbítani. A továbbított adatokat a Vatner Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft  kizárólag a MEDICOR áruküldő tevékenységéhez, ajánlati listák és vásárlási ajánlatok megküldéséhez kapcsolódó, azt elősegítő tevékenységek végzésének körében, és kizárólag ilyen célból tárolja, kezeli, illetve használhatja fel. Ennek körében a Vatner Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft  a MEDICOR képviseletében jogosult az érintettet közvetlenül megkeresni, részére ajánlatot küldeni.  Az érintett az adattovábbításhoz történő hozzájárulását bármikor önállóan is jogosult visszavonni, függetlenül a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglalt egyéb adatkezelésektől is.

A MEDICOR adatkezelési nyilvántartási száma: 
NAIH-101566/2017.

Adatfeldolgozó igénybevétele:
A MEDICOR adatfeldolgozót az adatkezelés során jelenleg nem vesz igénybe.
A MEDICOR azonban a jelen Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatkezelések vonatkozásában az általa kezelt adatok feldolgozása érdekében belföldi, illetve az Európa Gazdasági Térség tagállamában tevékenységet végző adatfeldolgozót vehet igénybe az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően. Adatfeldolgozásnak minősül az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. A MEDICOR az Európa Gazdasági Térség tagállamain kívüli adatfeldolgozó részére kizárólag akkor jogosult az Infotv. rendelkezései szerint a személyes adatok továbbítására, amennyiben ahhoz az érintett kifejezett hozzájárulást ad, vagy amennyiben az ilyen adatfeldolgozás tekintetében az Infotv. 8. §-ának megfelelően biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az adatfeldolgozó esetleges igénybevételét a MEDICOR a jelen Adatkezelési tájékoztató módosításával honlapján közzéteszi.

Különös szabályok a Reklámtörvény szerinti közlésekkel, megkeresésekkel kapcsolatban:
A MEDICOR – az érintett hozzájárulása alapján – jogosult a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Reklámtv.), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseire figyelemmel jogosult reklám címzettje részére közvetlen megkeresés, így különösen elektronikus levél, vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján reklámot közölni (a továbbiakban: reklámcélú megkeresés) hírlevél részeként, illetve más formában is, valamint reklámnak nem minősülő hírlevelet közvetlen megkeresés útján küldeni. A reklámközlés, illetve a közvetlen megkeresés célja, hogy a MEDICOR a reklám, illetve a hírlevél címzettje részére a MEDICOR által értékesített termékeket és az általa nyújtott szolgáltatásokat mutasson be, illetőleg - esetleges - újabb együttműködési lehetőségekre tegyen javaslatot.
Az érintett a reklámcélú megkeresésekkel, illetve hírlevél küldésével kapcsolatos, hozzájáruló nyilatkozatát elektronikus úton, a regisztráció során – a Reklámtv. rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelően - teheti meg, amellyel egyben a MEDICOR-t felhatalmazza az ilyen célú adatkezelésekre is.

Adatkezeléssel kapcsolatos egyéb rendelkezések:
Amennyiben a látogató a honlapon harmadik személy személyes adatait adja meg, úgy – a jelen Adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozat megadásával – a látogató kötelezettséget vállal arra, illetve szavatol azért, hogy az érintett harmadik személy adatkezelésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatával rendelkezik.
Amennyiben az érintett MEDICOR rendelkezésére bocsátott személyes és egyéb adataiban változás következik be, úgy köteles azt a MEDICOR részére – megfelelő időben – bejelenteni.
Az ilyen bejelentés elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítésből eredő károkért és esetleges sérelemdíjért a MEDICOR-t felelősség nem terheli.

Adatkezelési hozzájárulás visszavonása:
Az érintett a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerinti hozzájárulását, ideértve a reklámcélú megkeresésekkel, illetve a hírlevél küldésével kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozatát bármikor, a MEDICOR részére, az anna_n@medicorkm.hu elektronikus levelezési címre eljuttatott elektronikus üzenetben visszavonhatja. Erre a jogosultságára a MEDICOR valamennyi reklámcélú megkeresésben külön is felhívja az érintett figyelmét. Ebben az esetben a MEDICOR adatkezelésre vonatkozó jogosultága az érintett adatok tekintetében – amennyiben az Infotv. ettől eltérően nem rendelkezik  – megszűnik, és az adatkezelési jogalap megszűnésére tekintettel az adatokat  törli a rendszereiből, adatbázisaiból.

Az érintettek jogai, és jogorvoslati lehetőségei az Infotv. alapján (igényérvényesítés)

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél:
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- személyes adatainak helyesbítését, valamint
- személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

A személyes adatot törölni kell, ha
- kezelése jogellenes;
- az érintett kéri;
- az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
- azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az érintettnek a fentiekben meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
- ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
- törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az adatkezelőnek döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH vagy Hatóság) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A NAIH elérhetőségei:
posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu
GPS koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57''

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

2016. április 20.
MEDICOR Zrt.